Ποιότητα Ά Ύλης:

Σαν α’ ύλη χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα SAE 1005, SAE 1006 & SAE 1008, από το οποίο γίνεται υποβιβασμός σε σύρματα μικρότερων διαμέτρων, τα οποία στη συνέχεια γαλβανίζονται σε γαλβανιστήριο.

Πάχος γαλβανίσματος:

Το γαλβάνισμα είναι κατά ΕΝ 10244-02, Class C, για τις βασικές διαμέτρους το γαλβάνισμα είναι 50-110 gr/m2

Όριο Θραύσης: < 500 N/mm2 Διάμετρος: από 0.60 έως 5.00 mm

Συσκευασία: Σε κουλούρες (ξετύλιγμα από πάνω) των 2 kg (δίκιλα), κάθε κουλούρα τυλιγμένη με χαρτί, 100 κουλούρες δίκιλες πιασμένες με 4 τσέρκια σε δέμα συνολικού βάρους 200 κιλών