Ποιότητα Ά Ύλης:

Σαν α’ ύλη χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010, από το οποίο γίνεται υποβιβασμός σε σύρματα μικρότερων διαμέτρων, τα οποία στη συνέχεια γαλβανίζονται σε γαλβανιστήριο.

Πάχος γαλβανίσματος:

Το γαλβάνισμα είναι κατά ΕΝ 10244-02, Class C, δηλαδή από 50 έως 110 gr/m2

Όριο Θραύσης: 500-900 N/mm2

Διάμετρος: από 1.50 έως 6.00 mm

Συσκευασία: Σε ροζέτες από 200 kg έως 1000 kg