Ποιότητα Ά Ύλης:

Σαν α’ ύλη χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα SAE 1006 & SAE 1008, από το οποίο γίνεται υποβιβασμός σε σύρματα μικρότερων διαμέτρων, τα οποία στη συνέχεια γαλβανίζονται σε γαλβανιστήριο.

Πάχος γαλβανίσματος:

Το γαλβάνισμα είναι κατά ΕΝ 10244-02, Class Α, δηλαδή κατ’ ελάχιστο από 215 έως 275 gr/m2 : 2.00 mm = min 215 gr/m2, 2.50 mm = min 245 gr/m2, 3.00 mm = min 255 gr/m2, 3.90 mm = min 275 gr/m2

Όριο Θραύσης: < 500 N/mm2

Διάμετρος: από 2.00 έως 3.90 mm

Συσκευασία: Σε ροζέτες από 200 kg έως 1000 kg