Ποιότητα Ά Ύλης:

Σαν α’ ύλη χρησιμοποιείται χονδρόσυρμα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα SAE 1070, SAE 1075 & SAE 1080, από το οποίο γίνεται υποβιβασμός σε σύρματα μικρότερων διαμέτρων, τα οποία στη συνέχεια γαλβανίζονται σε γαλβανιστήριο.

Πάχος γαλβανίσματος:

Το γαλβάνισμα είναι κατά ΕΝ 10244-02, Class Α, δηλαδή κατ’ ελάχιστο από 165 έως 290 gr/m2 : 1.00 mm = min 165 gr/m2, 1.60 = min 195 gr/m2, 2.00 mm = min 215 gr/m2, 2.50 mm = min 245 gr/m2, 3.00 mm = min 255 gr/m2, 3.90 mm = min 275 gr/m2, 8.00 mm = min 290 gr/m2

Όριο Θραύσης: 1600 – 2000 N/mm2

Διάμετρος: από 1.00 έως 8.00 mm

Συσκευασία: Σε ροζέτες από 200 kg έως 1000 kg